Публічний договір
Ознайомтесь з усіма умовами та правилами навчання в Career English School
Публічний договір
надання послуг із вивчення іноземної мови
(договір приєднання)

Цей Договір(оферта), адресований фізичним особам, які постійно або тимчасово проживають на території України та зацікавлені в отриманні послуг із вивчення іноземної мови, і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) спеціалізованого центру англійської мови «Career English School» (далі – «Центр»), розташованого за адресою: м. Київ, проспект Соборності 7А офіс 405, в особі фізичної особи-підприємця Скоромної Оксани Сергіївни, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3031805069 (далі – «Надавач освітніх послуг»), укласти договір приєднання (надалі – «Договір») про наступне:
1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

1.2. Чинна редакція Договору завжди розміщена на інформаційному стенді в холі Центру, а також на веб-сайті www.career-english.com.ua, і в обов'язковому порядку надається для ознайомлення Замовнику послуг до моменту здійснення ним акцепту умов Договору згідно з п.4.4. цього Договору.

2
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
2.1. Терміни, що використовуються в цьому Договорі, мають такі значення:

2.1.1. «Адміністратор» – працівник Центру, уповноважений Надавачем освітніх послуг на організацію навчального процесу, отримання від Замовників освітніх послуг коштів за надання послуг та документів, що підтверджують оплату, надання консультацій з питань діяльності Центру, порядку та умов отримання послуг, здійснення нагляду за дотриманням правил відвідування Центру та умов Договору з боку Замовників послуг та інших відвідувачів.

2.1.2. «Викладач» – працівник Центру, що здійснює покладені на нього обов'язки щодо викладання іноземних мов на умовах, визначених Надавачем освітніх послуг, володіє належною кваліфікацією та навичками, необхідними для виконання своїх обов'язків.

2.1.3. «Додаткове заняття» – заняття відповідно до графіку додаткових занять Надавача освітніх послуг, до відвідування якого безоплатно за попереднім записом допускається Споживач освітніх послуг замість пропущеного ним заняття на умовах, визначених п. 5.4 цього Договору.

2.1.4. «Замовник освітніх послуг» - фізична особа, що досягла 18-річного віку, яка має повну цивільну дієздатність, ознайомлена з умовами цього Договору, зробила акцепт його умов у відповідності до п. 4.4. Договору, і яка є Споживачем освітніх послуг особисто, або батьком, матір'ю або законним представником Споживача освітніх послуг, який буде отримувати освітні послуги відповідно до обраного ним переліку послуг.

2.1.5. «Заняття» – визначений графіком роботи Надавачем освітніх послуг процес надання Освітніх послуг наперед обумовленій групі Споживачів освітніх послуг або окремому Споживачу освітніх послуг, що характеризується такими ознаками: тема заняття, тривалість заняття, викладач, дата проведення. Тема заняття визначається викладачем, тривалість заняття визначається в Тарифах Надавача освітніх послуг відповідно до обраного напрямку занять, дата проведення заняття визначається відповідно до розкладу з можливим корегуванням з боку Надавача освітніх послуг за умови попереднього повідомлення Замовника освітніх послуг. Надавач освітніх послуг веде облік Занять, відвіданих Споживачем освітніх послуг, про що робиться відмітка у відомості обліку відвідування занять.

2.1.6. «Заявка на освітні послуги» – заява Замовника освітніх послуг у формі, визначеній у Додатку 2 до цього Договору, яка містить обрані Замовником освітніх послуг послуги серед запропонованого Надавачем освітніх послуг переліку освітніх послуг за відповідним напрямком.

2.1.7. «Індивідуальне заняття» – заняття, на якому присутній лише один Споживач освітніх послуг, програма якого складена Викладачем відповідно до потреб та вимог саме цього Споживача. Дата і час індивідуального заняття визначається Адміністратором з урахуванням графіку роботи Надавача освітніх послуг та розкладу занять.

2.1.8. "Навчання онлайн" - комплекс спеціальних онлайн занять та заходів спрямованих на покращення Замовником рівня володіння іноземною мовою.

2.1.9. «Надавач освітніх послуг» - термін має значення, надане йому в Преамбулі до цього Договору.

2.1.10. «Освітні послуги» – послуги, що надаються в процесі здійснення освітньої діяльності, результатом яких є досягнення Споживачами освітніх послуг певного рівня конкретних вмінь, навичок, оволодіння інформацією за обраним напрямком навчання. Повний перелік послуг вказується у Додатку 1 до цього Договору.

2.1.11. «Пробне заняття» – перше заняття за будь-яким з обраних напрямків, право на відвідування якого надається Споживачу освітніх послуг на безоплатній основі до моменту акцепту цього Договору з метою ознайомлення з умовами надання Освітніх послуг за обраним напрямком, визначення зацікавленості Споживача освітніх послуг і прийняття рішення щодо продовження навчання за обраним напрямком або відмови від отримання Освітніх послуг.

2.1.12. «Споживачі освітніх послуг» – фізичні особи будь-якого віку та статі (діти, підлітки, дорослі), для задоволення культурних, естетичних та освітніх потреб яких Надавачем освітніх послуг надаються Освітні послуги.

2.1.13. «Сторона» та «Сторони» - Замовник освітніх послуг та Надавач освітніх послуг спільно та окремо, відповідно.

2.1.14. «Тарифи» - відомості про вартість Освітніх послуг, умови надання знижок, наявність Додаткових занять за кожним напрямком Освітніх послуг, визначені у Додатку 1 до цього Договору та розміщені на інформаційному стенді у приміщенні Центру та/або на веб-сайті www.career-english.com.ua

3
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. Предметом договору є надання Споживачу освітніх послуг, спрямованих на підвищення його рівня володіння іноземною мовою, які оплачуються Замовником та надаються Надавачем освітніх послуг на умовах цього Договору.
4
ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ
4.1. Договір укладається між Надавачем освітніх послуг і Замовником освітніх послуг у формі договору приєднання (ст. 634 ЦКУ).

4.1.1. Для укладання Договору Замовник освітніх послуг надає Адміністратору заповнену Заявку на освітні послуги або ж замовлення послуг з вивчення іноземної мови відбувається шляхом направлення Замовником Виконавцеві відповідного запиту за допомогою засобів телефонного, електронного зв'язку, що розміщені на офіційному сайті Виконавця.

4.1.2. Одночасно з надсиланням запиту на надання послуг Замовник надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних».


4.2. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Замовником освітніх послуг всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень, та прирівнюється до укладення двостороннього письмового договору про надання освітніх послуг відповідно до обраного переліку Освітніх послуг, вказаних у Заявці на освітні послуги (ч. 2 ст. 642 ЦКУ).

4.3. Акцептом умов Договору є здійснення Замовником освітніх послуг дій, визначених п. 4.4 Договору.

4.4. Замовник освітніх послуг здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:

4.4.1. заповнення Замовником освітніх послуг Заявки на освітні послуги та надання її Адміністратору або шляхом направлення Замовником Виконавцеві відповідного запиту на освітні послуги за допомогою засобів телефонного, електронного зв'язку, що розміщені на офіційному сайті Виконавця;

4.4.2. часткова або повна оплата Замовником Освітніх послуг, або іншою уповноваженою ним особою, згідно з встановленим цим Договором порядком і Тарифами.

4.5. Будь-яка із зазначених у п. 4.4. дій окремо, якщо вона виконана Замовником освітніх послуг, свідчить про те, що Замовник освітніх послуг ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.

4.6. Термін акцепту не обмежений.

4.7. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту, і діє протягом усього строку отримання Освітніх послуг, або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

4.8. Укладаючи даний Договір Замовник освітніх послуг стверджує, що він:

4.8.1. у необхідному для нього обсязі ознайомився з правилами роботи Надавача освітніх послуг і порядком надання Освітніх послуг;

4.8.2. пересвідчився у професійній придатності Викладачів, належному стані матеріально-технічної бази та приміщень;

4.8.3. приймає всі умови цього Договору без зауважень.
5
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛУГ
5.1. Специфікація послуги (назва продукту, терміни навчання, кількість годин, формат навчання) визначається згідно з обраним пакетом послуг чи курсом.

5.2. Тривалість програм та інших послуг:

5.2.1. Початком семестру є перше заняття за розкладом групи, а закінченням — останнє заняття за розкладом групи.

5.2.2. Початок та тривалість онлайн навчання визначається розкладом. Інформація про розклад знаходиться у Адміністратора та на сайті Центру.

5.2.3. Кількість занять на тиждень визначається розкладом. Заняття починаються згідно з затвердженим розкладом. Інформація про розклад знаходиться в Адміністратора.

6
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Надавач освітніх послуг зобов'язується:

6.1.1. Провести тестування Споживача освітніх послуг перед початком надання послуг. На підставі проведеного тестування поінформувати Замовника про орієнтовний рівень володіння іноземною мовою Споживача освітніх послуг та надати йому відповідні програми, розклад навчання та все необхідне для отримання послуг відповідно до п. 1.1.

6.1.2. Своєчасно, згідно з розкладом та програмою, проводити заняття з Споживачем освітніх послуг.

6.1.3. Видати Споживачу освітніх послуг, який успішно закінчив повний курс навчання, відповідний документ (сертифікат).

6.1.4. Формувати навчальні групи у складі не більше 8 студентів.

6.2. Надавач освітніх послуг має право:

6.2.1. Відмовити в укладанні Договору чи в наданні послуг за договором: у разі відсутності технічної можливості надання Замовнику послуг, які ним запитуються; у разі наявності у Замовника перед Виконавцем заборгованості за надані послуги.

6.2.2. Припинити надання послуг Замовнику в разі порушення ним умов Договору. Відновлення надання послуг здійснюється після повного усунення порушень.

6.2.3. У будь-який момент відмовити Споживачу освітніх послуг в надані послуг, визначених у п.1.1. цього Договору, у разі якщо його поведінка під час проведення занять не дає змоги викладачеві належно виконувати свої обов'язки, а іншим Споживачам освітніх послуг — ефективно сприймати інформацію. У такому разі грошові кошти, які були сплачені Замовником за надання послуг, не повертаються.

6.2.4. Змінювати час або дні навчання, попередньо зателефонувавши або повідомивши Замовника шляхом смс-повідомлення, направленого на контактний номер телефону, вказаний в Заявці на освітні послуги.

6.2.5. На період надання Освітніх послуг змінювати номер групи або викладача без попередження Замовника, якщо не змінюється час навчання та дні навчання.

6.2.6. Призупинити або припинити надання Освітніх послуг при несвоєчасному виконанні Замовником освітніх послуг своїх фінансових зобов'язань перед Надавачем освітніх послуг.

6.2.7. Призупинити або припинити надання Освітніх послуг у разі порушення Замовником або Споживачем освітніх послуг Правил відвідування занять або громадського порядку.

6.2.8. Не допускати до занять Споживача освітніх послуг чи інших осіб у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

6.2.9. Не допускати Споживача освітніх послуг на Заняття та/або заборонити Замовнику освітніх послуг та/або Споживачу освітніх послуг перебування на території, в приміщеннях Центру у випадку порушення Замовником умов цього Договору. При цьому кошти, попередньо сплачені Замовником освітніх послуг за надання Освітніх послуг, не повертаються.

6.2.10. Змінювати в односторонньому порядку умови Договору в порядку передбаченому Договором.

6.3. Замовник зобов'язується:

6.3.1. У повному обсязі й у терміни, визначені Договором, вносити плату за Послуги, що надаються.

6.3.2. Дотримуватися/забезпечити дотримання Споживачем освітніх послуг Правил поведінки під час перебування в Центрі.

6.4. Замовник має право:

6.4.1. Користуватися Послугами Надавача освітніх послуг для вивчення іноземної мови відповідно до положень цього Договору.

6.4.2. Змінювати час або дні навчання за попереднім узгодженням із Надавачем освітніх послуг. Такі зміни можуть бути прийняті в разі наявності у Надавача освітніх послуг можливості забезпечити надання послуг з урахуванням таких змін.

6.4.3. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Надавача освітніх послуг , режим його роботи та перелік Послуг, які надаються.

6.4.4. Ознайомлюватись з навчальною програмою.

6.4.5. Безкоштовно користуватися бібліотекою та відеотекою Надавача освітніх послуг .

6.4.6. Змінювати час проведення індивідуальних занять (відмінити/перенести) не пізніше ніж за одну добу, поінформувавши адміністратора Надавача освітніх послуг. У випадку відміни заняття в день, коли заняття повинно відбутися, воно вважається проведеним.
7
ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
7.1. Вартість послуг за умовами цього Договору зазначена в Тарифах, викладених в Додатку 1 до цього Договору. Вартість послуг встановлюється в національній валюті України. Усі платежі за цим Договором здійснюються в національній валюті України.

7.2. Оплата освітніх послуг, а також виконання інших фінансових зобов'язань Замовника освітніх послуг перед Центром, які можуть виникати у відповідності до вимог цього Договору, здійснюються шляхом перерахування авансу у розмірі 100 % від вартості програми на розрахунковий рахунок Надавача освітніх послуг: п/р № 26008016120501 у ПАТ «Альфа Банк», МФО 300346, або шляхом готівкового розрахунку з Адміністратором Центру. Додаткові платні послуги оплачуються Замовником окремо згідно з розцінками, що встановлені Надавачем освітніх послуг згідно з Тарифами.

7.3. Повернення сплачених коштів у повному обсязі здійснюється на вимогу Замовника за умови, що від початку навчання Споживачем освітніх послуг минуло не більше 7 календарних днів, та Замовник виклав причини відмови від курсу письмово. Кошти повертаються за вирахуванням вартості відвіданих занять та комісії у розмірі 20% від суми коштів, які необхідно сплатити. В усіх інших випадках оплачені кошти на вимогу Замовника не повертаються.

7.4. Надання оплачених Замовником послуг здійснюється тільки в межах поточного семестру та не може бути перенесено на наступні семестри.

7.5. У разі пропуску Споживачем освітніх послуг занять із будь-яких причин сплачені кошти не повертаються.

8
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Надавач освітніх послуг несе відповідальність винятково за обсяг надання послуг безпосередньо Замовникові (вказаному Замовником Споживачеві) відповідно до умов цього Договору.

8.3. Всі спори, які виникають при виконанні даного Договору, припиненні, зміні, визнанні недійсним повністю або частково, або у зв'язку з ним, або випливають з нього, підлягають розгляду у судах загальної юрисдикції відповідно до підвідомчості та підсудності, встановлених чинним законодавством України.

9
ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
9.1. При настанні обставин непереборної сили виконання зобов'язань відсувається в часі до моменту завершення дії таких обставин.
10
ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його опублікування та діє до моменту виконання сторонами взятих на себе зобов'язань.

10.2. Договір вважається укладеним між Сторонами з дня надання Заявки на отримання освітніх послуг.

10.3. Цей договір може бути розірваний достроково:

10.3.1. за ініціативою Замовника шляхом направлення письмового повідомлення Надавачу освітніх послуг за 10 (десять) календарних днів то такого розірвання з дотриманням умов, указаних в п.п. 6.3–6.5 Договору.

10.3.2. за ініціативою Надавача освітніх послуг у випадках передбачених Договором, направивши відповідне повідомлення про це Замовнику освітніх послуг за 10 (десять) календарних днів то такого розірвання.

11
ІНШІ УМОВИ
11.1. Цей Договір є договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України.

11.2. Надавач освітніх послуг може залучати третіх осіб до виконання своїх обов'язків за цим Договором.

11.3. Виконавець має право вносити зміни й доповнення до Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на своїй сторінці в мережі Інтернет.

11.4. Нова редакція Договору набуватиме чинності для Сторін через 3 (три) дні з дати Опублікування.

12
ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
12.1 Замовник/Споживач освітніх послуг шляхом укладення цього Договору надає свою згоду на обробку своїх персональних даних (у тому числі: збір, зберігання, систематизація, зміна, видалення, використання, поширення, знеособлення, блокування) у розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».
13
РЕКВІЗИТИ НАДАВАЧА ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
ФОП Скоромна Оксана Сергіївна

Юридична адреса: 02099, Київ, вул. Бориспільська 6, кв.144

п/р 2600 8016 120501

ПАТ «Альфа Банк»

МФО 300346

Payment's receiver: СКОРОМНА ОКСАНА СЕРГІЇВНА
Card number: 5168755103316713
Bank institution: PrivatBank
Bank BLC: 305299
SREOU (or RNNBO): 14360570
Recipient's account: 26203741501419
IBAN: UA403052990000026203741501419
Purpose of payment: Refilling current account 5168755103316713, СКОРОМНА ОКСАНА СЕРГІЇВНА, 3031508965